Page content

Publications

Manual and Reference books

Методическо ръководство в помощ на финансовия мениджмънт в горските стопанства

Порязов, Я.; Добричов, И.; Тодоров, Вл.; Нейков, Н.; Добричова, А.; Симеонова, М.; Дринова, Кр.

Manual and Reference books 2015 (in bulgarian)

София, Интел Ентранс, 2015

48 с. , ISBN: 978-954-2910-50-3

Учебен курс за работа с SPSS (електронен учебен курс за докторанти и млади учени), базиран на BlackBoard-ЛТУ

В. Тодоров

Manual and Reference books 2015 (in bulgarian)

Проект Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет, проект BG051PO001-3.3.06-0056 с бенефициент Лесотехнически университет

Ръководство за математически методи и модели в управлението, Част 1.

Милчев Р., Тодоров В.

Manual and Reference books 2013 (in bulgarian)

Академик Пъбликейшънс, София, 2013

107 с. , ISBN: 978-954-2940-12-9

Методика, технология и средства за изграждане на електронен курс за обучение: система за оценка на електронни материали за целите на дистанционното обучение в ЛТУ

Б. Желязова, А. Розева, В. Тодоров, Р. Милчев, М. Младенова

Manual and Reference books 2009 (in bulgarian)

София, Авангард прима, 2009

60 с. , ISBN: 978-954-323-588-9

Управленски информационни системи. Ч. 1, С увод в теория на информацията

В. Тодоров

Manual and Reference books 2006 (in bulgarian)

София : Издателска къща при ЛТУ, 2006. Учебникът е одобрен от МОН.

98 с. , ISBN-10: 954-332-019-5, ISBN-13: 978-954-332-019-5

Ръководство за обучение по бази данни на Access 97 for Windows

В. Тодоров

Manual and Reference books 1999 (in bulgarian)

София, Издателска къща при ЛТУ, 1999

173 с.

Руководство для потребителя системы „ПЭРОС”

Тодоров В. И., Тодорова Д. Т.

Manual and Reference books 1994 (in russian)

Москва, РАУ, 1994

35 с.

Стенотиписна система „ЦИТОСКРИПТ”: Методика и организация на обучението, Т. 1

В. Тодоров, Д. Христова

Manual and Reference books 1994 (in bulgarian)

София, ППС-ЕАД, 1994

155 с.

Стенотиписна система „ЦИТОСКРИПТ”: Методика и организация на обучението, Т. 2

В. Тодоров, Д. Христова

Manual and Reference books 1994 (in bulgarian)

София, ППС-ЕАД, 1994

116 с.

Стенотиписна система „ЦИТОСКРИПТ”: Методика и организация на обучението, Т. 3

В. Тодоров, Д. Христова

Manual and Reference books 1994 (in bulgarian)

София, ППС-ЕАД, 1994

118 с.