Page content

Publications

Dissertation's publications

Искусственный интеллект в социальных исследованиях: теоретико-методологические аспекты

Тодоров В. И.

Dissertation's publications 1993 (in russian)

Авторефферат диссертации. Москва, РАУ, 1993

20 с.

Проблема интеллекта в трудах Джордано Бруно и Рене Декарта

Тодоров В. И.

Dissertation's publications 1992 (in russian)

История философии и социальная информатика, ИНИОН РАН N 47452, 22.12.1992

стр. 25-43

Използуването на база от данни – средство за повишаване ефективността на информационните системи

В. Тодоров, Г. Попова

Dissertation's publications 1987 (in bulgarian)

Проблеми на ефективното използване на изчислителната техника в партийната работа. Доклади и научни съобщения, Т. 2, София, 1987.

стр. 91-96