Съдържание на страницата

Обучение

Учебни дисциплини

 1. специалност Стопанско управление

  ОКС Бакалавър

  Цел и задачи на курса

  Учебната дисциплина Математически методи и модели в управлението (МММУ), има за цел да даде на студентите фундаментална подготовка по методи от висшата математика с приоритетно приложение в практиката на стопанското управление. Основните задачи на учебния курс са насочени към усвояването на основни знания и умения за приложението на математически методи от областта на линейната алгебра, аналитичната геометрия, функциите на една реална променлива, интегралното и диференциалното смятане при анализирането, прогнозирането и регулирането на икономическите процеси и явления в условията на съвременната пазарна икономика. С успешното приключване на учебния курс по МММУ студентите ще могат да решават широк кръг теоретични и практически задачи, свързани с използването на количествени методи в управлението на бизнес-процесите. Дисциплината дава връзката на тези знания и умения със съвременните методи за организация и управление на стопанските дейности. За изучаването и успешното усвояване на учебния материал, залегнал в дисциплината, студентите се нуждаят от солидна подготовка по математика, а така също и от базови знания в областта на икономиката, организацията и управлението на фирмената дейност в условията на пазарната икономика. Учебната дисциплина има практическа насоченост, цели да се покажат и приложат фундаментални подходи на математиката с широко приложение при създаването и използването на компютърни модели, с което са съобразени учебното съдържание, планираните упражнения и системата за текущ контрол и оценка на придобитите знания и умения.

 2. специалност Алтернативен туризъм

  ОКС Бакалавър

  Цел и задачи на курса

  Учебната дисциплина Математически методи и модели (МММ), има за цел да даде на студентите фундаментална подготовка по методи от висшата математика с приоритетно приложение в теорията и практиката на управлението на туристическия отрасъл. Основните задачи на учебния курс са насочени към усвояването на основни знания и умения за приложението на математически методи от областта на линейната алгебра, аналитичната геометрия, функциите на една реална променлива, интегралното и диференциалното смятане при анализирането, прогнозирането и регулирането на икономическите процеси и явления в условията на съвременната пазарна икономика. С успешното приключване на учебния курс по МММ студентите ще могат да решават широк кръг теоретични и практически задачи, свързани с използването на количествени методи в управлението на дейностите в туристическия бизнес. Дисциплината дава фундаментална подготовка на студентите по висша математика, дава връзката на тези знания и умения със съвременните методи за организация и управление на туристическите дейности. За изучаването и успешното усвояване на учебния материал, залегнал в дисциплината, студентите се нуждаят от солидна подготовка по математика, а така също и от базови знания в областта на икономиката, организацията и управлението на фирмената дейност в условията на пазарното стопанство. Учебната дисциплина има практическа насоченост, цели да се покажат и приложат фундаментални подходи на математиката с широко приложение при създаването и използването на компютърни модели, с което са съобразени учебното съдържание, планираните упражнения и системата за текущ контрол и оценка на придобитите знания и умения.

 3. специалност Стопанско управление

  ОКС Бакалавър, Магистър

  Цел и задачи на курса

  Учебната дисциплина Иконометрия, има за цел: да запознае студентите с основите на иконометрията, бъдещите мениджъри по стопанско управление да усвоят основни умения и навици за количествено оценяване, анализиране и прогнозиране стопанската дейност на фирмата; да даде практически познания на студентите за решаване на широк кръг проблеми свързани с анализиране, планиране и регулиране на управленските дейности на фирмата. За изучаването и успешното усвояване на учебния материал, залегнал в дисциплината, студентите се нуждаят от базови знания в областта на икономиката и управлението на фирмената дейност в условията на пазарното стопанство, а така също и от фундаментална подготовка по математически анализ и икономическа статистика. Дисциплината разширява и задълбочава знанията и опита на студентите в овладяването на съвременните методи за стопанско управление. Учебната дисциплина има практическа насоченост, цели да изгради у студентите най-вече конкретни практически умения, с което са съобразени учебното съдържание, планираните упражнения и системата за текущ контрол и оценка на придобитите знания и умения. Дисциплината затвърждава, допълва и обогатява знанията и уменията на студентите усвоени в дисциплините “Математика и математически методи в управлението”, ”Микроикономика” и ”Компютърни системи”.

 4. специалност Стопанско управление

  ОКС Бакалавър

  Цел и задачи на курса

  Учебната дисциплина Географски информационни системи (ГИС) има за цел да запознае студентите с възможностите на географските информационни системи като съвременна информационна технология и като средство за подпомагане на взимането на управленски решения в областта на стопанското управление. Основните задачи на учебния курс са насочени към подготовката на бъдещите стопански мениджъри да използват гео-информационните технологии за нуждите на икономиката, организацията и управлението на бизнес-процесите в областта на стопанското управление, да даде практически познания и умения на студентите за работа с приложен ГИС-софтуер. С успешното приключване на учебния курс по ГИС студентите ще могат да решават широк кръг теоретични и практически проблеми, свързани с проектирането, създаването и използването на общи и тематични ГИС-проекти, както и за тяхното използване при решаването на различни задачи при анализа на гео-пространствени данни.

  Дисциплината дава комплексна подготовка на студентите по основите на използването на гео-пространствената информация, дава връзката на тези знания и умения със съвременните методи за организация и управление на стопанските дейности. За изучаването и успешното усвояване на учебния материал, залегнал в дисциплината, студентите се нуждаят от солидна подготовка по аналитична геометрия на 2-D и 3-D пространства, релационен модел на данните, статистика, компютърни системи, а така също и базови знания в областта на икономиката, организацията и управлението на фирмената дейност в условията на пазарното стопанство. Учебната дисциплина има практическа насоченост, цели да се дадат необходимия минимум теоретични познания за същността на ГИС като модерна и динамична интердисциплинарна научна област, за същността и структурата на ГИС като съвременна информационна технология, за моделите на гео-пространствени данни, за използването на 2-D и 3-D координатни системи и проекции при компютърното моделиране на географските процеси и явления, изучават се основите на гео-статистиката. Планираните лабораторни упражнения и системата за текущ контрол и оценка на придобитите знания и умения са насочени към усвояване на основните операции в ГИС, към създаването и използването на ГИС-проекти с помощта на софтуерния пакет ArcMap 10.х. Дисциплината затвърждава, допълва и обогатява знанията и опита на студентите усвоени в дисциплините, свързани с изучаването на съвременните информационни технологии (компютърни системи, бази данни в управлението, компютърни мрежи), като същевременно им осигурява необходимите компетентности за практическо използване на ГИС в тяхната работа като иономисти в областта на туризма.

 5. специалност Алтернативен туризъм

  ОКС Бакалавър

  Цел и задачи на курса

  Учебната дисциплина Географски информационни системи (ГИС) в туризма има за цел: да запознае студентите с възможностите на географските информационни системи като съвременна информационна технология и като средство за подпомагане на взимането на управленски решения в областта на туризма. Основните задачи на учебния курс са насочени към подготовката на бъдещите икономисти в областта на туризма да използват гео-информационните технологии за нуждите на икономиката, организацията и управлението на бизнес-процесите в областта на туризма, да даде практически познания и умения на студентите за работа с приложен ГИС-софтуер. С успешното приключване на учебния курс по ГИС в туризма студентите ще могат да решават широк кръг теоретични и практически проблеми, свързани с проектирането, създаването и използването на общи и тематични ГИС-проекти, както и за тяхното използване при решаването на различни задачи при анализа на гео-пространствени данни. Дисциплината дава комплексна подготовка на студентите по основите на използването на гео-пространствената информация, дава връзката на тези знания и умения със съвременните методи за организация и управление на туристическите дейности. За изучаването и успешното усвояване на учебния материал, залегнал в дисциплината, студентите се нуждаят от солидна подготовка по аналитична геометрия на 2-D и 3-D пространства, релационен модел на данните, статистика, компютърни системи, а така също и базови знания в областта на икономиката, организацията и управлението на фирмената дейност в условията на пазарното стопанство. Учебната дисциплина има практическа насоченост, цели да се дадат необходимия минимум теоретични познания за същността на ГИС като модерна и динамична интердисциплинарна научна област, за същността и структурата на ГИС като съвременна информационна технология, за моделите на гео-пространствени данни, за използването на 2-D и 3-D координатни системи и проекции при компютърното моделиране на географските процеси и явления, изучават се основите на гео-статистиката. Планираните лабораторни упражнения и системата за текущ контрол и оценка на придобитите знания и умения са насочени към усвояване на основните операции в ГИС, към създаването и използването на ГИС-проекти в областта на туризма с помощта на софтуерния пакет ArcMap 10.х. Дисциплината затвърждава, допълва и обогатява знанията и опита на студентите усвоени в дисциплините, свързани с изучаването на съвременните информационни технологии (компютърни систеви, бази данни, компютърни мрежи), като същевременно им осигурява необходимата компетентност за практическо използване на ГИС в тяхната работа като икономисти в областта на туризма.

 6. специалност Стопанско управление

  ОКС Бакалавър, Магистър

  Цел и задачи на курса

  Учебната дисциплина Управленски информационни системи (УИС), има за цел: да запознае студентите с основните методи и средства за създаване, поддържане и развитие на управленски информационни системи за нуждите на стопанското управление; бъдещите стопански мениджъри да усвоят основни умения и навици за системен анализ на управленската структура и функционалния модел на управление на фирмата; да даде практически познания на студентите за оценка и анализ на ефективността от внедряването и функционирането на бизнес-информационни системи. За изучаването и успешното усвояване на учебния материал, залегнал в дисциплината студентите се нуждаят от базови знания в областта на компютърната техника, информатиката и основите на пазарното стопанство. Учебната дисциплина има практическа насоченост, цели да изгради у студентите най-вече конкретни практически умения, с което са съобразени учебното съдържание, планираните упражнения и системата за текущ контрол и оценка на знанията и уменията. Дисциплината затвърждава, допълва и обогатява знанията и опита на студентите усвоени в дисциплините Макроикономика, Компютърни системи, Бази данни в управлението, ГИС и Глобални мрежи и телекомуникации.

 7. специалност Горско стопанство

  ОКС Магистър

  Цел и задачи на курса

  Учебната дисциплина Основи на научните изследвания има за цел да запознае студентите с общ подход за провеждане на научно изследване, започвайки от наблюдението и експеримента – до внедряване на научните резултати с използване на традиционни и съвременни методи за разработване, оптимизиране и анализ на технически системи, технологически и икономически процеси. Студентите следва да усвоят математически методи и модели за целите на научния експеримент, които позволяват обективно да се оценяват количествено и качествено резултатите от експерименталните изследвания в областта на физиологията на растенията, лесовъдството, горските култури, горската таксация, горското почвознание, дървесинознанието, генетиката и селекцията и други научни области, които са заложени в основата на подготовката на специалистите с ОКС Магистър по горско стопанство. След успешно приключен курс, студентите са запознати с общите принципи, методи и елементи на методиката за комплексно научно изследване и на методиката за експериментално изследване; усвоили са същността на общо-научните и конкретно-научни методи на изследване; както и методи за изработване и вземане на управленски решения въз основа на интерпретацията на информацията от проведени експериментални изследвания.